История

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“

Създадена по идея на д-р К. Тренчев и поета Петър Манолов на 8.02.1989 г., от няколко учредители: д-р К. Тренчев, Диана и Димитър Бояджиеви – художници от Пловдив, Кояна Иванова – студентка по медицина и др., а документите за регистрация на НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ ПОДКРЕПА са изпратени в Пловдивския съд на 11.02.1989 г. За председател на Подкрепа е избран д-р Константин Тренчев.

С това започва първият етап от развитието на Независимия синдикат Подкрепа и неговата борба за оцеляване в условията на комунистическия тоталитарен режим.

На 4.05.1989 г. в Пловдив се води второ дело по регистрация на Подкрепа. Старите документи се оттеглят и се внася нов устав в Старозагорския районен съд.

През лятото на 1989г. членове и симпатизанти на „Подкрепа“ подготвят първата синдикална програма на свободен профсъюз от 45 години насам, която се приема на събрание във Велико Търново.

КТ „Подкрепа“ води множество митинги, протести, шествия и стачки през годините, повечето от които завършват успешно с желания резултат.

От 1994 г. до 2015 г. президент на КТ „Подкрепа“ е д-р Константин Тренчев, а вицепрезидент инж. Димитър Манолов-член на „Подкрепа“ от 1989 г. и основател, а впоследствие и председател на Синдиката на строителите. След проведения девети конгрес на КТ „Подкрепа“ за президент на синдиката бе избран Димитър Манолов.

В момента КТ „Подкрепа“ наброява над 150 000 члена, обединени в 36 регионални синдикални съюза, 30 федерации и национални синдикати и 4 асоциирани организации.

КТ „Подкрепа“ е първата синдикална организация на България, приобщена към Международната Конфедерация на Свободните профсъюзи /днес МКП/ през юни 1991 г. Почетният президент на Конфедерацията д-р Константин Тренчев е вицепрезидент на Международната Конфедерация на Свободните Профсъюзи през периода 1992-1996 г.

КТ „Подкрепа“ първоначално притежава статут на наблюдател в Европейската Конфедерация на Профсъюзите от месец януари 1994 г, а от месец декември 1995 г. е приета за пълноправен член на голямото европейско синдикално семейство.

На X-ия редовен Конгрес на ЕКП в Прага през 2003 г. за първи път от създаването на ЕКП, българин – а именно д-р Константин Тренчев бе избран за вицепрезидент и член на Дирекционния съвет на ЕКП.

На ХIII-ия в Париж през 2015 г. президентът Димитър Манолов бе избран за вицепрезидент на ЕКП за периода 2015 -2017 г.

През 2010 г. КТ „Подкрепа“ бе приета за пълноправен член на EZA – най-големия християнски център за обучение.

КТ “Подкрепа” е представителна организация на работниците и служителите на национално равнище и участва в Националният съвет за тристранно сътрудничество.

КТ “Подкрепа” е независима от държавните, административните органи, работодателите, политическите партии, обществените и религиозните организации и сдружения.

КТ “Подкрепа” осъществява своите задачи като:

Представлява и защитава своите членове пред работодателите, изпълнителната и съдебната власти и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации.

Участва в преговори с работодателите, национални и регионални институции за сключване на колективни трудови договори и споразумения в условията на тристранно сътрудничество.

Упражнява контролни права, предоставени от Кодекса на труда и информира своевременно органите по спазване на трудовото законодателство на всички нива за констатирани нарушения.

Оказва материална, морална и друга специализирана помощ на своите членове.

Развива синдикалната солидарност между членовете на Конфедерацията.

КТ “Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в Конфедерацията чрез:

Осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда.

Защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства.

Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите с тези на работодателите за просперитета на предприятията, с приоритет на работниците и служителите.

Полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права.

Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово- правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество.

Влияние върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.

Да се бори срещу дискриминация поради расова, национална, етническа или религиозна принадлежност


СИНДИКАТ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“ – КТ „ПОДКРЕПА“ /СВО-КТ „ПОДКРЕПА“/

Създаден е да отговори, на изискванията за закрила правата и социалните придобивки на работещите в сферата на висшето образование на 21.06.2016г. в гр. София в залата на КТ „ПОДКРЕПА“ от 9 синдикални секции, по инициатива на икономическия съветник на КТ „ПОДКРЕПА“ и председател на секцията в УНСС д-р Валери Апостолов. Учредители на създаването на СВО КТ „ПОДКРЕПА“ са синдикалните секции към КТ „Подкрепа“ в : УНСС-София; УНИБИТ-София; СУ „св. Климент Охридски “ – София; СА – „Димитър Ценов“ СВИЩОВ; ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив; Aаграрен Университет Пловдив; Тракийски Университет – Стара Загора;

Медицински Факултет Стара Загора; ВТУ – „Св.Св. Кирил и Методий“.

На учредителната конференция, за председател наСиндикат „Висше Образование“ КТ „Подкрепа“, бе избран д-р Валери Апостолов, а за заместник председател проф. д-р Мария Николова.

СВО КТ “Подкрепа” има за цел и предмет на дейност защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията в синдиката работещи в сферата на висшето образование чрез:

Осигуряване на правата в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда.

Защита на здравето, материалните, обществените и културните интереси на своите членове и техните семейства.

Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите с тези на работодателите.

Полагане на системни усилия за осъществяване на пълното равенство между мъжете и жените при реализиране на трудовите им права.

Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областите на трудово- правните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество.

Да се бори срещу дискриминация на расова, национална, етническа или религиозна принадлежност.

Влияние върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.