Заместник Председател

Проф. д-р Мария Стефанова Николова

Департамент общообразователни дисциплини

Университет по библиотекознание и информационни технологии

Образование – висше

2016 – хабилитация като професор

2009 – хабилитация като доцент – ВАК (05.08.35 – Книгознание, библиотекознание и библиография), университет по библиотекознание и информационни технологии

Свидетелство за научно звание „доцент“ №26010 от 18.01.2010

2007 – научна степен „доктор“ – ВАК (05.08.35 – Книгознание, библиотекознание и библиография), – Московски държавен университет по печата,

Диплома ДКН №046953 от 21.12.2007

1976 – Висше образование, магистър руска и българска филология Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”

Диплома С ВТ № 0 3647 от 1976

Заемани длъжности за последните пет години

2009 -2019 – Директор на Департамент общообразователни дисциплини в УниБИТ

Основна област и подобласти на научни изследвания

Обществени комуникации и информационни науки

История на книгата и история на литературата, българска литература за деца, руски език и литература, технология на екскурзоводската дейност

Допълнителни области и подобласти на научни изследвания

Съпоставително изучаване на руско-българските книжовни общувания

История на книгоиздаването; българо-руски културни общувания; презентиране на българско културно-историческо наследство; езикова и комуникационна компетентност; ръководене на проекти свързани с българската литературна история и читалищното дело

Специализации в чужбина и международно сътрудничество

1985 г. – Специализация в Института по руски език „А.С.Пушкин“ в Москва– удостоверение; лекционни курсове като гост-лектор в МГУП «Иван Фьодоров» (Москва, РФ) и Владимирски университет «Братя Столетови» (Владимир, РФ);

Научни награди и членство в научни организации

2011 г.: Диплом от Международната асоциация на академиите на науките – Киев за участие в Конкурса за наградата „Д.С.Лихачов“ за активно участие в конкурса и за изучаване на българо-руските книжовни връзки.

2015 – Почетен знак „65 години УниБИТ“ за дългогодишен и всеотдаен труд за подготовката на високо квалифицирани специалисти и заслуги за развитието и утвърждаването на нашата Алма Матер.

2016 – Награда „Стоян Михайловски“ – Преподавател на годината – висше образование от КТ Подкрепа.

от 2011 – член на Асоциацията на университетските библиотеки

от 2011 – член на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ), представител на УниБИТ

от 1989 – член на Дружеството на русистите в България

Зам. председател на СВО към КТ Подкрепа

Публикации:

Над 60 публикации в различни международни конгреси, конференции, симпозиуми и др., от които: 3 – монографии, 1 – студия, 1 – учебник, 2 – учебни помагала, 1 – учебно помагало в електронна форма, над 50 доклади и статии, вкл. и в реферирани издания