Синдикални секретари

Д-р Щерьо Ножаров

Д-р Щерьо Ножаров е Синдикален секретар на национален Синдикат „Висше образование“ при КТ“ПОДКРЕПА“ и Секретар на секция “Икономически науки” при Съюза на учените в България от м. март 2018г с мандат до 2022г.

Редовен преподавател е в катедра “Икономикс” на УНСС и член на Управителния съвет на Университетски научен център по устойчиво развитие при УНСС. 

Автор е на научни публикации които са  реферирани и индексирани в престижни световни информационни ресурси като SCOPUS (Elsevier) и други. Цитиран е в Web of Science и други. Съавтор е на публикации на ООН и други международни публични организации.

Заемал е различни висши ръководни длъжности в централната публична администрация, вкл. и международни позиции:

Бил е директор в централното управление на министерство на околната среда и водите, главен директор в централното управление на министерство на културата, национален координатор по устойчиво развитие. Работил е и в съдебната система – Върховна касационна прокуратура на Република България по направленията антикорупция и общоопасни престъпления.

Бил е експертен представител на България в: Комисията по устойчиво развитие на ООН, Host Country Committee към Световна банка, Секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, EnviCrimeNet към Европол.

Той е доктор по икономика (политическа икономия), магистър по финанси и магистър по право с юридическа правоспособност. Има две дългосрочни специализации в университети на САЩ и Италия завършени с университетска диплома. Бил е стипендиант на Европейската банка за възстановяване и развитие (Лондон, Великобритания), Министерство на околната среда и териториите (Италия), Фонда за техническо сътрудничество на Световната търговска организация (WTO).

Той е офицер от запаса (лейтенант, командир на взвод, БА), носител на висока квалификация и награди по стрелба и алпинизъм.

През 2018г., гл.ас. д-р Щерьо Ножаров е цитиран от ООН като автор с индивидуален приност за създаването на Доклада на ООН за световния публичен сектор.

United Nations2018, Working Together: Integration, institutions and the Sustainable Development Goals, World Public Sector Report 2018, Division for Public Administration and Development Management, Department of Economic and Social Affairs, (DPADM), New York, April.,ISBN: 978-92-1-123207-3 ”

Цитата е на стр. iv

Линк: http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN98152.pdf


Д-р Сехер Кадирова завършва ОКС “Бакалавър” и “Магистър” по специалност Електроника в Русенски университет през 2005г. През 2009 завършва магистърска курс по „Информатика и информационни технологии в обучението“ към Русенски университет. През 2012г. защитава докторска дисертация по научна специалност „Електронизация“.

Д-р Кадирова е редовен преподавател в катедра “Електроника” на Русенски университет “Ангел Кънчев” от 2007г. Автор е на научни публикации, които са  реферирани и индексирани в престижни световни информационни ресурси като SCOPUS , Web of Science и други. Цитирана е в същите реферирани бази данни.

Д-р Кадирова е ръководител на над 15 двустранни споразумения по програма Еразъм+ и участва активно в международни проекти, подготвяни от колективи на Русенски университет. Има проведени специализации в Англия, Турция и Азербайджан. Участвала е в работни срещи по проекти в Испания, Полша, Холандия, Румъния, Турция и др.


Кирил Бойчев Маринков

Роден : 03.03.1972 година град Пловдив

Настояща работа : Главен експерт катедра физиология на растенията Аграрен Университет Пловдив. Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, аварийна и пожарна безопасност. /2012 година-до сега/

Предишна работа : Асистент катедра медицинска физика и биофизика Медицински Университет Пловдив

Предишна работа : Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителна фирма. /2006-2010 година/

Предишна работа : Агенция за подбор и управление на персонал-регионален мениджър

Образование : студент втора /последна/ година магистратура „Растениевъда продукция“ Аграрен Университет/агроном/
Образование : физика и математика Пловдивски Университет завършил 1997 година.

Средно образование : Математическа гимназия „К. Величков“ град Пазарджик випуск 1989г

Отбил военна служба 1998-1999 година Военно окръжие град Пловдив

Втори заместник председател Подкрепа АУ Пловдив