INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 1 / 2023

Published 4.04.2023.

TABLE OF CONTENTS

CONTENTSMARKET FAILURES IN THE SHARING ECONOMY, р. 01-24, Daniela Penkova

[ ПАЗАРНИТЕ ДЕФЕКТИ В СПОДЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА, стр.01-24, Даниела Пенковa ]


ECONOMIC POLICY UNDER THE HEALTH AND MILITARY CRISES’ PRESSURE – MASTERING THE EXOGENIC SHOCKS , р. 25-35, Shteryo Nozharov , Petya Koralova – Nozharova

[ ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ПОД НАТИСКА НА КРИЗИТЕ ОТ ЗДРАВЕН И ВОЕНЕН ХАРАКТЕР – ОВЛАДЯВАНЕ НА ЕКЗОГЕННИТЕ ШОКОВЕ , стp.25-35, Щерьо Ножаров ; Петя Коралова – Ножарова ]


KNOWLEDGE ECONOMY – A BASIS FOR IMPLEMENTING INDUSTRY 4.0 AT INDUSTRIAL COMPANIES , p. 36-42, Vyara Milusheva

[ ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО – ОСНОВА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ, стр. 36-42, Вяра Милушева ]


BIRTH RATE IN EU COUNTRIES – CHALLENGES AND PERSPECTIVES , р.43-72, Desislava Koleva-Stefanova

[ РАЖДАЕМОСТТА В СТРАНИТЕ ОТ ЕС – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ, cтp.43-72, Десислава Колева-Стефанова ]


SOCIAL DIALOGUE BASED ON MEASUREABLE INDICATORS , p. 73-85 Desislava Yaneva , Vasil Kirov

[ СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ НА ОСНОВАТА НА ИЗМЕРИМИ ИНДИКАТОРИ, стр. 73-85, Десислава Янева , Васил Киров ]