INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 2 / 2023

Published 26.06.2023г.

TABLE OF CONTENTS

MOTIVATION OF HUMAN RESOURCES IN TOURISM WITHIN INNOVATION MANAGEMENT, p.01-12, Fahri Idriz

[ ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА, стр.01-12, Фахри Идриз ]


MODERN AND EFFECTIVE METHODS FOR EMPLOYEE MOTIVATION, p.13-24, Stefka Vasileva

[ СЪВРЕМЕННИ И ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, стp.13-24, Стефка Василева ]


HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONALIZING ICT SMES, p.25-32, Peter Todorov

[ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАЩИ МСП ОТ СФЕРАТА НА ИКТ, стр.25-32, Петър Тодоров ]


THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDICAL INSTITUTIONS, p.33-61, Rositsa Rogova

[ НЕЗАВИСИМИЯТ ЧЛЕН В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, cтp.33-61, Росица Рогова ]


EFFECT OF EDUCATION ON WOMEN’S EMPLOYMENT IN EUROPEAN UNION COUNTRIES, p.62-74, Mariya Mancheva

[ ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪРХУ ЗАЕТОСТТА НА ЖЕНИТЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, стр.62-74, Мария Манчева ]