INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 4 / 2023

Published 29.12.2023.

TABLE OF CONTENTS

LABOUR EXPLOITATION – PRECONDITIONS AND MANIFESTATIONS, р. 01-19, Maria Velizarova

[ ТРУДОВА ЕКСПЛАОТАЦИЯ – ПРЕДПОСТАВКИ И ПРОЯВЛЕНИЯ, стр.01-19, Мария Велизарова ]


PRACTICAL APPLICABILITY OF MICRO- AND MACROECONOMIC CONCEPTS THROUGH FINANCIAL MODELLING, р. 20-33, Bozhidar Radkov

[ ПРАКТИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ НА МИКРО- И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ, стp.20-33, Божидар Радков ]


ESSENCE AND STAGES OF REENGINEERING IN THE BANKING SECTOR IN THE CONTEXT OF THE “KNOWLEDGE ECONOMY”, p. 34-40, Petya Slavova

[ СЪЩНОСТ И ЕТАПИ НА РЕИНЖЕНЕРИНГ ПРИ БАНКОВИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА «ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО», стр. 34-40, Петя Славова ]


EXPORT POTENTIAL AND EXPORT COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, р.41-56, Natalia Sosnytska

[ ЕКСПОРТЕН ПОТЕНЦИАЛ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, стр. 41-56, Наталия Сосницка ]


THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT–EMERGENCE AND EVOLUTION, p. 57-67, Kremena Choutilova-Yochkolovska

[ КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ПОЯВА И ЕВОЛЮЦИЯ, стр. 57-67, Кремена Шутилова-Йочколовска ]