INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 2 / 2019

Published 27.12.2019.

TABLE OF CONTENTS

LABOR IN THE HIGHER EDUCATION SECTOR SPECIFICATIONS, FEATURES, CHALLENGES – p. 1– 23, Valeri Apostolov

[ ТРУДЪТ В СЕКТОР “ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ” СПЕЦИФИКИ, ОСОБЕНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – стр. 1 – 23, Валери Апостолов ]


ON SCHOLARLY ETHICS IN CULTURAL HERITAGE SOCIALIZATION – p. 24– 39, Nina Debruyne

[ ЗА НАУЧНАТА ЕТИКА ПРИ СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – стр. 24 -39, Нина Дебрюне ]


STATE OF HEALTH OF THE POPULATION IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION – p. 40 – 55, Desislava Koleva-Stefanova

[ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – стр. 40 – 55, Десислава Колева-Стефанова ]


INTERNATIONALIZATION OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL BUSINESS – TRANSFORMATION – p. 56– 64, Miglena Molhova-Vladova

[ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА – стр. 56 – 64, Миглена Молхова-Владова ]


APPLIED REQUIREMENTS TO THE HUMAN CAPITAL IN THE CREATION OF MARKETING LEADERSHIP – p. 65– 79, Nikolay Shterev

[ ПРИЛОЖНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ЛИДЕРСТВО НА МАРКЕТИНГА – стр. 65– 79, Николай Щерев ]