INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 1 / 2020

Published 26.02.2020.

TABLE OF CONTENTS

FAILURES OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT RELATED TO THE WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT MANAGEMENT – p. 1-10 – Shteryo Nozharov

[ ДЕФЕКТИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА СВЪРЗАНА С УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ – стр. 1-10
– Щерьо Ножаров ]


PSYCHOSOCIAL RISKS AND WORK-RELATED STRESS – ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND PROBLEMS –p.11-21 – Valeri Apostolov

[ ПСИХО-СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ И СВЪРЗАНИЯТ С РАБОТАТА СТРЕС – СЪЩНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ – стр. 11-21 – Валери Апостолов ]


SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INTEGRATION OF ASYLUM SEEKERS IN BULGARIA – p. 22-40 –Desislava Koleva-Stefanova

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЛИЦАТА ТЪРСЕЩИ УБЕЖИЩЕ В БЪЛГАРИЯ – стр. 22-40 – Десислава Колева-Стефанова


CURRENT ISSUES IN WOMEN’S RESEARCH – p. 41-53 – Mariya Mancheva

[ АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЗАЕТОСТТА НА ЖЕНИТЕ – стр. 41-53 – Мария Манчева ]


SPECIFIC FEATURES OF THE HUMAN RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM OF THE INSURANCE COMPANY – P. 54-69 – Galina Dimitrova

[ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО – стр. 54-69 – Галина Димитрова ]