INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 2 / 2020

Published 13.04.2020.

TABLE OF CONTENTS

HOW TO APPLY SAFETY AND HEALTH LEGISLATION AT WORK IN BULGARIAN ECONOMY ENTERPRISES, p. 1-22, Emiliya Chengelova

[ КАК СЕ ПРИЛАГА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, стр. 1-22, Емилия Ченгелова ]


EXTENSION OF WORKING USERS FOR INFORMATION AND CONSULTATION OF EMPLOYEES, p.23-32, Valeri Apostolov

[ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, стр. 23-32, Валери Апостолов ]


IS IT PERMISSIBLE AND FAIR TO NEGOTIATE A CONTRIBUTION FOR ENTERING INTO A COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT ACCORDING TO THE THEORY AND EXISTING CASE LAW, p. 33-42, Gergana Boyanova

[ ДОПУСТИМО И СПРАВЕДЛИВО ЛИ Е ДА СЕ УГОВАРЯ ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ВНОСКА В КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР СПОРЕД ТЕОРИЯТА И СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА, стр. 33-42, Гергана Боянова ]


CONFLICTS IN BUSINESS ORGANIZATIONS AS A PRECURSOR TO BURNOUT, p. 43-73, Vyara Milusheva; Ivaylo Ivanov

[ КОНФЛИКТИТЕ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЪРНАУТ, стр. 43-73, Вяра Милушева; Ивайло Иванов ]


INSURANCE INTERMEDIARIES AS PART OF THE HUMAN RESOURCES SYSTEM IN THE INSURANCE COMPANY, p. 74-87, Galina Dimitrova

[ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ КАТО ЧАСТ ОТ СИСТЕМАТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО, стр. 74-87, Галина Димитрова ]