INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 3 / 2020

Published 28.09.2020.

TABLE OF CONTENTS

KEY ASPECTS IN DEVELOPING A METHODOLOGY FOR THE EMPIRICAL STUDY OF UNDECLARED WORK, p. 1-19, Emiliya Chengelova

[ КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ, стр. 1-19, Емилия Ченгелова ]


LEADERSHIP COMPETENCES IN THE CONTEXT OF PERFORMANCE MANAGEMENT, COMMUNICATION AND FEEDBACK, p.20-35, Detelina Smilkova

[ ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ В КОНТЕКСТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО, КОМУНИКАЦИЯТА И ОБРАТНАТА ВРЪЗКА, стр. 20-35, Детелина Смилкова ]


FINANCIAL DIMENSIONS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON EVENT MANAGEMENT, p. 36-49, Ivan Sokolov

[ ФИНАНСОВИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ СЪБИТИЙНИЯ МЕНИДЖМЪНТ, стр. 36-49, Иван Соколов ]


SOME DIFFERENCES IN THE CONCEPT OF PERMANENT ESTABLISHMENT IN THE OECD-MC AND UNMC, p. 50-57, Stoycho Dulevski

[ НЯКОИ РАЗЛИЧИЯ В ПОНЯТИЕТО ЗА МСД В МОИСР И МООН, стр. 50-57, Стойчо Дулевски ]


LEGAL CHARACTERISTICS OF THE EXECUTIVE GROUNDS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 209 OF THE TSSPC, p. 58-68, Nina Chilova

[ ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОСНОВАНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.209 ОТ ДОПК, стр. 58-68, Нина Чилова ]