INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 4 / 2020

Published 22.12.2020.

TABLE OF CONTENTS

THE PLACE OF INSURANCE BROKERS ON THE INSURANCE MARKET IN BULGARIA, p. 1-15, Galina Dimitrova

[ МЯСТОТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ, стр. 1-15, Галина Димитрова ]


CHALLENGES FOR YOUNG PEOPLE IN THE LABOUR MARKET IN THE EUROPEAN UNION, p.16-30, Desislava Koleva

[ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА НА ПАЗАРА НА ТРУД В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, стр. 16-30, Десислава Колева ]


SOCIALIZATION, MOTIVATION, SOCIAL RELATIONSHIPS AND ATTITUDES, p. 31-43, Svetlana Alexandrova

[ СОЦИАЛИЗАЦИЯ, МОТИВАЦИЯ, ОБЩЕСТВЕНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И НАГЛАСИ, стр. 31-43, Светлана Александрова ]


MATERNITY SOCIAL PROTECTION IN THE SCANDINAVIAN COUNTRIES, p. 44-54, Maria Mancheva

[ СОЦИАЛНА ЗАЩИТА ПРИ МАЙЧИНСТВО В СКАНДИНАВСКИТЕ СТРАНИ, стp. 44-54, Мария Манчева ]


THE EFFECTS OF SOCIO-ECONOMIC MEASURES IN LOCKDOWN – THE RESPONSIBILITY OF THE STATE, p. 55-85, Vanya Grigorova; Miroslav Dimitrov; Stefka Primova

[ ЕФЕКТИ ОТ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ МЕРКИ ПРИ ЛОКДАУН – ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА, стр. 55-85, Ваня Григорова; Мирослав Димитров; Стефка Примова ]