INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 1 / 2021

Published 14.03.2021.

TABLE OF CONTENTS

REMUNERATION IN COLLECTIVE LABOUR AGREEMENTS, p.1-29, Valeri Apostolov

[ ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ, стр. 1-29, Валери Апостолов]


THE CHALLENGES OF INTERNAL AUDIT IN THE PUBLIC SECTOR, p.30-42, Slavcho Zlatkov

[ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР, стр. 30-42, Славчо Златков ]


THE “THIN RED LINE” IN THE NEGOTIATIONS, p. 43-55, Nadya Gilina

[ “ТЪНКАТА ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ” ПРИ ПРЕГОВОРИТЕ, стр. 43-55, Надя Гилина ]


SOME ASPECTS REGARDING THE APPLICATION OF ART. 15, PARA 3 OECDMC, p. 56-68, Stoycho Dulevski

[ НЯКОИ МОМЕНТИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 15, АЛ. 3 МСИДДО, стp. 56-68, Стойчо Дулевски ]


CONFLICTS MANAGEMENT AND CONFLICT RESOLUTION METHODS IN
ORGANIZATIONS
, p. 68-85, Ivaylo B. Ivanov

[ МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, стр. 68-83, Ивайло Б. Иванов ]