INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 2 / 2021

Published 12.06.2021.

TABLE OF CONTENTS

HUMAN CAPITAL AND INVESTMENTS, p.1-9, Lalko Dulevski

[ ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ, стр. 1-9, Лалко Дулевски]


HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN ORGANIZATION
– LEADERSHIP CHALLENGES
, p.10-35, Galabin Galabov

[ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИЯТАПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛИДЕРСТВОТО, стр. 10-35, Гълъбин Гълъбов ]


THE ENERGY TRANSITION AS A FACTOR FOR ECONOMIC GROWTH, p. 36-44,
Borislav Arnaudov

[ ЕНЕРГИЙНИЯТ ПРЕХОД КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
стр. 36-44, Борислав Арнаудов ]


COMPETITIVENESS AND QUALITY IN TRANSPORT SERVICES, p. 45-53,
Sevastiyan Stavriev

[ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И КАЧЕСТВО ПРИ ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕВОЗИ,
стp. 45-53, Севастиян Ставриев ]


A REVIEW OF THE METHODS FOR EXTINGUISHMENT OF TAX
OBLIGATIONS
, p. 54-68, Nina Chilova

[ ПОГЛЕД КЪМ СПОСОБИТЕ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
стр. 54-68, Нина Чилова ]