INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 3 / 2021

Published 26.08.2021.

TABLE OF CONTENTS

MULTIFACTOR THEORY OF THE GENESIS AND REPRODUCTION OF
“SHADOW ECONOMY”
, p.1-24, Emiliya Chengelova

[ МУЛТИФАКТОРНА ТЕОРИЯ ЗА ГЕНЕЗИСА И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА “ИКОНОМИКАТА В СЯНКА” , стр. 1-24, Емилия Ченгелова ]


ASPECTS OF INTRAPRENEURSHIP, p.25-38, Daniela Tzvetkova

[ АСПЕКТИ НА ВЪТРЕШНОФИРМЕНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, стр. 25-38, Даниела Цветкова ]


PLACE AND ROLE OF PRICE POLICY IN THE MODERN COMPANY – CONCEPTUAL ASPECTS, p. 39-49, Georgi Anev

[ МЯСТО И РОЛЯ НА ЦЕНОВАТА ПОЛИТИКА В СЪВРЕМЕННАТА ФИРМА – КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ, стр. 39-49, Георги Анев ]


COMPETITIVENESS AND QUALITY IN TRANSPORT SERVICES, p.50-65, Vanya Stoyanova

[ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19, стp. 50-65, Ваня Стоянова ]


ТHE TRAINING OF INSURANCE AGENTS – A QUARANTEE TO PROTECT THE INTERESTS OF USERS OF INSURANCE SERVICES, p. 66-83, Galina Dimitrova

[ ОБУЧЕНИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ АГЕНТИ – ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, стр. 66-83, Галина Димитрова ]