INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 4 / 2021

Published 17.12.2021.

TABLE OF CONTENTS

EXAMPLES OF FINANCIAL – MATHEMATICAL MODELS USED IN PRACTICE, p.1-08, Orlin Kolev

[ ПРИМЕРИ ЗА ФИНАНСОВО – МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ, ПОЛЗВАНИ В ПРАКТИКАТА, стр. 1-08, Орлин Колев ]


INTRODUCTION OF TV LICENSE AS A FACTOR FOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF NATIONAL TELEVISION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA, p.09-18, Dimitar Kolev, Ivan Penkov

[ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТАКСА ТЕЛЕВИЗИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ] , стр. 09-18, Димитър Колев, Иван Пенков ]


CARING FOR CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD AS A FACTOR FOR RECONCILING OF WORK AND PRIVATE LIFE, p. 19-30, Maria Mancheva

[ ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, КАТО ФАКТОР ЗА СЪВМЕСТЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, стр. 19-30, Мария Манчева ]


THE DIGITAL TECHNOLOGIES AND CHALLENGES OF THE EUROPEAN UNION’S POPULATION, p.31-45, Desislava Koleva-Stefanova

[ ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО НАСЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, стp. 31-45, Десислава Колева-Стефанова ]


WORKFLOW FOR EVALUATING INDUSTRIAL COMPANIES COMPETITIVENESS, p. 46-54, Vyara Milusheva

[ ТЕХНОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ФИРМА, стр. 46-54 Вяра Милушева ]