INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 1 / 2022

Published 24.03.2022.

TABLE OF CONTENTS

TURKEY – BULGARIA LOGISTICS PERFORMANCE INDEX COMPARISON p.01-14, Selçuk Duranlar, Simeon Ananiev

[ СРАВНИТЕЛЕН ИНДЕКС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЛОГИСТИКАTA ТУРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ, стр. 01-14, Селчук Дуранлар, Симеон Ананиев ]


EFFECTS OF THE MAXIMUM TAXABLE INCOME FOR SOCIAL SECURITY ON INCOME INEQUALITY, p.15-39, Daniela Penkova

[ ВЛИЯНИЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД ВЪРХУ ДОХОДНОТО НЕРАВЕНСТВО, стр. 15-39, Даниела Пенкова ]


DIGITALIZATION PROCESSES, PREREQUISITE FOR ORGANIZATIONAL LEADERSHIP, p. 40-51 Petya Slavova

[ ПРОЦЕСИТЕ ПО ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ПРЕДПОСТАВКА ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО ЛИДЕРСТВО, стр. 40-51, Петя Славова ]


FOR LABOR AND SOCIAL SOLIDARITY, p.52-71, Desislava Yaneva

[ ЗА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА СОЛИДАРНОСТ, стp. 52-71, Десислава Янева ]


THE NESESITY OF CHANGE IN THE- PERSEPTION OF PERSONAL BRANDING IN SOCIAL MEDIA, p. 72-79, Zornitsa Zlatkova

[ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЯНА В ОСЪЗНАВАНЕТО НА ПЕРСОНАЛНИЯТ БРАНДИНГ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, стр.72-79, Зорница Златкова ]