ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 2 / 2022

Издаден на 26.06.2022г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, стр. 01-11, Вяра Милушева

[ DIAGNOSING HUMAN RESOURCES MOTIVATION p.01-11, Vyara Milusheva ]


ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА КОРОНАВИРУС – 19 ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗДРАВНАТА СИСТЕМА, стр. 12-32, Десислава Колева-Стефанова

[ THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC 19 ON BULGARIAN SOCIETY AND THE HEALTH SYSTEM, p.12-32, Desislava Koleva-Stefanova ]


ФЕЙСБУК КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ИЗМЕРВАНИЯ (НА ПРИМЕРА НА БАНКОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ), стр. 33-39, Димитър Колев ; Иван Петков

[ FACEBOOK USAGE FOR MARKETING MESUREMENTS (BY THE EXAMPLE OF BANKING PROVIDERS IN BULGARIA), p. 33-39, Dimitar Kolev ; Ivan Petkov ]


ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ В ПРОЦЕСИТЕ НА СЕКТОР ПРИРОДЕН ГАЗ, КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, стp. 40-48, Петя Биолчева

[ ADDING VALUE TO NATURAL GAS SECTOR PROCESSES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS, p.40-48, Petya Biolcheva ]


СТРЕТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ИНТЕГРИРАН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ, стр.49-68, Десислава Янева

[ STRATEGIC MANAGEMENT OF THE WORKFORCE IN BULGARIA THROUGH INTEGRATED SOCIAL DIALOGUE, p. 49-68, Desislava Yaneva ]