INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 2 / 2022

Published 26.06.2022.

TABLE OF CONTENTS

DIAGNOSING HUMAN RESOURCES MOTIVATION, p.01-11, Vyara Milusheva

[ ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, стр. 01-11, Вяра Милушева ]


THE IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC 19 ON BULGARIAN SOCIETY AND THE HEALTH SYSTEM, p.12-32, Desislava Koleva-Stefanova

[ ВЛИЯНИЕТО НА ПАНДЕМИЯТА КОРОНАВИРУС – 19 ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗДРАВНАТА СИСТЕМА, стр. 12-32, Десислава Колева-Стефанова ]


FACEBOOK USAGE FOR MARKETING MESUREMENTS (BY THE EXAMPLE OF BANKING PROVIDERS IN BULGARIA), p. 33-39, Dimitar Kolev ; Ivan Petkov

[ ФЕЙСБУК КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ИЗМЕРВАНИЯ (НА ПРИМЕРА НА БАНКОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ), стр. 33-39, Димитър Колев ; Иван Петков ]


ADDING VALUE TO NATURAL GAS SECTOR PROCESSES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS, p.40-48, Petya Biolcheva

[ ДОБАВЯНЕ НА СТОЙНОСТ В ПРОЦЕСИТЕ НА СЕКТОР ПРИРОДЕН ГАЗ, КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, стp. 40-48, Петя Биолчева ]


STRATEGIC MANAGEMENT OF THE WORKFORCE IN BULGARIA THROUGH
INTEGRATED SOCIAL DIALOGUE
, p. 49-68, Desislava Yaneva

[ СТРЕТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
ИНТЕГРИРАН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ, стр.49-68, Десислава Янева ]