INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 3 / 2022

Published 22.09.2022.

TABLE OF CONTENTS

CURRENT CHALLENGES FOR WOMEN’S EMPLOYMENT ON THE LABOR MARKET, р. 01-10, Maria Mancheva

[ СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗАЕТОСТТА НА ЖЕНИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, стр.01-10, Мария Манчева ]


ABOUT POSSIBILITY OF JUDICIAL CONTROL UNDER THE PROCEDURE OF THE APC OF THE ACTS OF THE COMMISSION FOR NOMINATING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDICAL INSTITUTIONS ACCORDING TO JUDICIAL PRACTICE, р. 11-21, Rositsa Rogova

[ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ПО РЕДА НА АПК НА АКТОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СПОРЕД СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА, стp.11-21, Росица Рогова ]


E-SOCIAL SECURITY – NEW HORIZONS FOR THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE, p. 22-39, Ralitza Pandurska

[ Е-ОСИГУРЯВАНЕ – НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, стр. 22-39, Ралица Пандурска ]


CHARGING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC VEHICLE – OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES IN CONSTRUCTION AND OPERATION, р.40-52, Borislav Arnaudov

[ ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСАПЕКТИВИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА Й, cтp.40-52, Борислав Арнаудов ]


FACEBOOK USAGE FOR MARKETING MESUREMENTS (BY THE EXAMPLE OF NON-BANKING PERSONAL CREDIT PROVIDERS IN BULGARIA), p. 53-60 Ivan Petkov

[ ФЕЙСБУК КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ИЗМЕРВАНИЯ (НА ПРИМЕРА НА КРЕДИТНИ НЕБАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ, стр. 53-60, Иван Петков ]