INDUSTRIAL RELATIONS
AND PUBLIC DEVELOPMENT
Issue 4 / 2022

Published 22.12.2022.

TABLE OF CONTENTS

THE ROLE OF INSURANCE BROKERS ON THE INSURANCE MARKET IN BULGARIA, р. 01-13, Galina Dimitrova

[ РОЛЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ, стр.01-13, Галина Димитрова ]


FOR SOME TRENDS IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, р. 14-21, Daniela Tzvetkova

[ ЗА НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, стp.14-21, Даниела Цветкова ]


COVID-19 AS A FACTOR ON THE DIGITALIZATION OF THE LABOR MARKET, p. 22-41, Ani Dimitrova

[ COVID-19 КАТО ФАКТОР ВЪРХУ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА, стр. 22-41, Ани Димитрова ]


IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON PUBLIC PASSENGER TRANSPORT IN URBAN ENVIRONMENTS, р.42-68, Ilia Gutovski , Nadezhda Milusheva

[ ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ В ГРАДСКА СРЕДА, стр. 42-68, Илия Гътовски , Надежда Милушева ]


PREVENTION AND PROMOTION OF MENTAL HEALTH IN THE WORKPLACE, p. 69-78, Stefka Vasileva

[ ПРЕВЕНЦИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, стр. 69-78, Стефка Василева ]