„Ножаров, Щ. (2019). Влияние на принципа на ‘академичната автономия’ при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по Закона за развитие на академичния състав в Република България, сп.Наука, бр.1, стр.44-52

Изясняване характера на правилниците уреждащи заемане на академични длъжности във висшите училища, които са издадени при законовата делегация на ЗРАСРБ-имат

Прочетете повече