„Ножаров, Щ. (2019). Влияние на принципа на ‘академичната автономия’ при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по Закона за развитие на академичния състав в Република България, сп.Наука, бр.1, стр.44-52

Изясняване характера на правилниците уреждащи заемане на академични длъжности във висшите училища, които са издадени при законовата делегация на ЗРАСРБ-имат ли качеството на административни актове по смисъла на АПК или са правни ненормативни актове.Определяне на границите на принципа на ‘академичната автономия’ и дефиниране как тези граници влияят на правния интерес за подаване на жалба срещу акт на орган за управление на висше училище. Влияние на принципа на „академичната автономия“ при съдебно обжалване на правилник за организацията и провеждането на конкурси за заемането на академични длъжности на висше училище.Принципът на „академична автономия“ не изключва пълноценното осигуряване на тайната на гласуването при преки избори за ръководни органи на висшето училище.