Присъединете се към нас

ЗАЩО ДА СТАНА СИНДИКАЛЕН ЧЛЕН

Синдикат „Висше образование“ – КТ “ПОДКРЕПА“:

1. Представлява и защитава своите членове пред работодателите, органите на властта и държавната администрация, обществени, политически и други организации;

2. Предоставя юридически и други консултации и експертна помощ, а при искане участва в преговори за сключване на колективни трудови договори, анекси и споразумения на всички нива на социалното сътрудничество;

3. Упражнява контролни права, предоставени от Кодекса на труда и информира своевременно органите по спазване на трудовото законодателство на всички нива за констатираните нарушения.

4. Подпомага формирането на пазар на труда и защитава стойността на работната сила в сферата на висшето образование;

5. Осигурява морална и/или материална помощ на своите членове.

6. Оказва експертна помощ и посредничи в случаи на конфликти и колективни трудови спорове;

7. Провежда културно-просветна и благотворителна дейност;

8. Съдейства за повишаването на качеството и ефективността на образователната система като:

а. Отстоява пред държавните институции и работодателите обезпечаването й със средства в сферата на дейностите в областта на висшето образование;

б. Участва в изпълнението на проекти и програми;

9. Следи за спазването на ратифицираните от България международни договорености и изисква присъединяването към други;

10. Разработва и внася предложения и проекти относно представителство и участие в управлението, социалното, трудово и осигурително законодателство и сферата засягаща висшето образование;

10. Разработва и внася предложения и проекти относно представителство и участие в управлението, социалното, трудово и осигурително законодателство и сферата засягаща висшето образование;

11. Осъществява информационно-комуникационна дейност;

12. Организира, ръководи и подпомага акции на колективен протест, включително и стачки;

13. Организира дейности, включително стопанска и търговска, като създава фирми и други стопански форми и дейности средствата от които се използват за изпълнение на специфичните задачи на СВО, произтичащи от настоящия Устав.

14. Организира и съдейства за изпълнението на задачите, произтичащи от Устава, Програмата и други вътрешни документи на СВО.

15. Представлява интересите на своите членове в попечителските съвети на пенсионните фондове.


КАК ДА СТАНА СИНДИКАЛЕН ЧЛЕН

Можете да станете синдикален член на Синдикат „Висше образование“ – КТ “ПОДКРЕПА“ при следните три хипотези:

1. Когато във висшето училище където работите, вече има съществуваща синдикална секция на СВО – КТ “ПОДКРЕПА“

Трябва само да се попълни молба за членство  до ръководството на синдикалната секция в съответното висше училище. От там нататък процедурата се движи служебно от ръководството на синдикалната секция. Можете да видите в кои висши училища има синдикални секции на СВО – КТ “ПОДКРЕПА“ в раздел „Синдикални секции“.

Молбата за членство трябва да съдържа стандартната информация за подател и адресат плюс изричното заявление за познаване на съдържанието и приемане на Устава на СВО – КТ “ПОДКРЕПА“ (можете да го изтеглите от раздел „За нас“ – „Програмни документи“) и съгласие за събиране на членски внос.

2. Когато във висшето училище където работите към момента няма изградена синдикална секция на СВО – КТ “ПОДКРЕПА“

Вие можете да учредите синдикална секция на СВО – КТ “ПОДКРЕПА“ във висшето училище в което работите. За тази цел е необходимо да намерите поне още двама свои колеги (заемащи академични длъжности или служители), които желаят да станат учредители:

2.1).Запознайте се с Устава на СВО – КТ “ПОДКРЕПА“ (можете да го изтеглите от раздел „За нас“ – „Програмни документи“).

2.2).Обърнете се към националното Синдикално ръководство на СВО-КТ“ПОДКРЕПА“ за консултация и съдействие (използвайте някои от посочените начини за връзка, които можете да вземете от раздел „Контакти“).

2.3) Направете учредително събрание  и вземете на него решение за създаване на синдикална секция на СВО – КТ “ПОДКРЕПА“ във висшето училище в което работите.

2.4) Съставете протокол от проведеното учредително събрание, чрез който да удостоверите създаването на синдикалната секция. В този протокол трябва да впишете имената на учредителите.

2.5) Изберете ръководство на синдикалната секция, което да уведоми за създаването й работодателя Ви (ректор на висшето училище), както и националното синдикално ръководство на СВО – КТ “ПОДКРЕПА“, към което е част новосъздадената синдикална секция.

3. Когато във висшето училище където работите към момента няма изградена синдикална секция на СВО-КТ“ПОДКРЕПА“ и не можете да намерите съмишленици за учредяването на такава

Обърнете се към националното Синдикално ръководство на СВО – КТ “ПОДКРЕПА“ за консултация и съдействие (използвайте някои от посочените начини за връзка, които можете да вземете от раздел „Контакти“) за условията за получаване на индивидуално членство.