Изисквания към авторите :

Авторите носят пълна отговорност за достоверността и оригиналността на публикациите си.
Публикуваните материали в електронно списание „Индустриални отношения и обществено развитие“, са обект на авторското право съгласно – Закона за авторското право и сродните му права(ЗАПСП). /

Нито една част от изданието не може да бъде разпространявана или препечатвана без изричното писмено позволение на  редакцията. Редакционната колегия не се ангажира с правото на лично мнение, изразено от авторите.

Рецензиране:

Прилага се процедура на анонимно рецензиране на представените материали от двама независими един от друг рецензенти утвърдени учени в съответната научна област. В списанието се публикуват оригинални материали. Материалите трябва да бъдат придружени от резюмета на български и английски в обем до 15 реда, ключови думи и класификационните кодове JEL .

Тип на предлаганите материали: статии в обем до 21 страници, студии в обем над 21 страници. Всички материали в списанието се публикуват след анонимно рецензиране и одобрение от редакционната колегия, която може да препоръча:

  1. Депозираният материал да се публикува без поправки.
  2. Депозираният материал да се публикува след промяна в съответствие с изискванията на рецензента.
  3. Да не се публикува. 

Оформяне на материалите:

Формат на документа: DOC или DOCX (Microsoft Word 2003 и нагоре)

Размер на страницата: A4

Полета: ляво 3,17 см, дясно 3,17 см, горе 2,54 см, долу 2,54 см

Шрифт: Times New Roman

Размер на шрифта: 12 pt

Междуредие: Single

Всеки автор: трябва да посочи трите си имена, научна степен, научно звание (ако има такива), професия, месторабота, длъжност на български и на английски език, с вмъкване на бележка под линия – Шрифт: Times New Roman 10 pt.

Правила за цитиране:

Цитирани източници (Font Size 12, Normal, Justified) – в квадратни скоби по реда на цитиране в текста.

Описание – съгласно стандарта.

Според правописните правила на съвременния български книжовен език.

Ако в библиографската справка има източници на различна от латиницата азбука, те се транслитерират на латиница.

За библиографско цитиране на информационни източници се използва APA Style: http://www.apastyle.org/.

Материалите да се изпращат на: e-mail адрес: svo@podkrepa.org

Списанието не изплаща хонорари, не връща изпратени за публикувани материали и не влиза в дискусии относно отказа да се публикува един или друг от тях.

Политиката на електронното издание: се основава на международните стандарти на Комитета по публикационна етика (Committee on Publication Ethics, COPE, https://publicationethics.org/ ), които определят поведението на редакторите, рецензентите, авторите и издателя в процеса на публикуване. 

Шаблон: изтеглете от тук

Декларация: изтеглете от тук