ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 2 / 2023

Издаден на 26.06.2023г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА, стр.01-12, Фахри Идриз

[ MOTIVATION OF HUMAN RESOURCES IN TOURISM WITHIN INNOVATION MANAGEMENT, р.01-12, Fahri Idriz ]


СЪВРЕМЕННИ И ЕФЕКТИВНИ МЕТОДИ ЗА МОТИВАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ , стp.13-24, Стефка Василева

[ MODERN AND EFFECTIVE METHODS FOR EMPLOYEE MOTIVATION, р.13-24, Stefka Vasileva ]


УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАЩИ МСП ОТ СФЕРАТА НА ИКТ, стр.25-32, Петър Тодоров

[ HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONALIZING ICT SMES, p.25-32, Peter Todorov ]


НЕЗАВИСИМИЯТ ЧЛЕН В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, cтp.33-61, Росица Рогова

[ THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDICAL INSTITUTIONS, р.33-61, Rositsa Rogova ]


ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪРХУ ЗАЕТОСТТА НА ЖЕНИТЕ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, стр.62-74, Мария Манчева

[ EFFECT OF EDUCATION ON WOMEN’S EMPLOYMENT IN EUROPEAN UNION COUNTRIES, p.62-74 Mariya Mancheva ]