ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 3 / 2021

Издаден на 26.08.2021г.

СЪДЪРЖАНИЕ

МУЛТИФАКТОРНА ТЕОРИЯ ЗА ГЕНЕЗИСА И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ , стр. 1-24, Емилия Ченгелова

[ MULTIFACTOR THEORY OF THE GENESIS AND REPRODUCTION OF
„SHADOW ECONOMY“ , p.1-24, Emiliya Chengelova ]


АСПЕКТИ НА ВЪТРЕШНОФИРМЕНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, стр. 25-38, Даниела Цветкова

[ ASPECTS OF INTRAPRENEURSHIP, p.25-38, Daniela Tzvetkova ]


МЯСТО И РОЛЯ НА ЦЕНОВАТА ПОЛИТИКА В СЪВРЕМЕННАТА ФИРМА – КОНЦЕПТУАЛНИ АСПЕКТИ, стр. 39-49, Георги Анев

[ PLACE AND ROLE OF PRICE POLICY IN THE MODERN COMPANY – CONCEPTUAL ASPECTS, p. 39-49, Georgi Anev ]


ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИ ВЪРХУ ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID 19, стp. 50-65, Ваня Стоянова

[ COMPETITIVENESS AND QUALITY IN TRANSPORT SERVICES, p.50-65, Vanya Stoyanova ]


ОБУЧЕНИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ АГЕНТИ – ГАРАНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, стр. 66-83, Галина Димитрова

[ ТHE TRAINING OF INSURANCE AGENTS – A QUARANTEE TO PROTECT THE INTERESTS OF USERS OF INSURANCE SERVICES, p. 66-83, Galina Dimitrova ]