ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 1 / 2019

Издаден на 30.09.2019г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪЩНОСТ И РАЗВИТИЕ НАКОНЦЕПЦИЯТА ЗА КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – стр. 1-18 – Емилия Ченгелова

[ ESSENCE AND DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CONCEPT– p. 1-18 – Emilia Chengelova]


ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЖУРНАЛИСТИКАТА ДА БЪДЕ ПРЕВЪРНАТА В РЕГУЛИРАНА ПРОФЕСИЯ ЧРЕЗ СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН? – стр. 19-27 Валери Димитров

[ COULD JOURNALISM BE CONVERTED INTO A REGULATED PROFESSION THROUGH A SPECIAL LAW? p.19-27 Valeri Dimitrov]


СИСТЕМА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМИ – стр. 28-40 – Любомир Стефанов

[REWARD SYSTEM IN BULGARIA – TRENDS AND PROBLEMS p. 28-40 – Lyubomir Stefanov]


ОЦЕНКАТА НА РИСКА – ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ НА МЕНИДЖМЪНТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД – стр. 41-57 – Валери Апостолов

[ RISK ASSESSMENT – A BASIC MANAGEMENT INSTRUMENT TO ENSURE HEALTH AND SAFETY LABOR CONDITIONS – p. 41-57 – Valeri Apostolov]


АНАЛИЗ НА ТИПОВИ КАЗУСИ ПО ЧЛ.173 ОТ НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС ПРИ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА НАУКАТА – стр. 58-70 – Щерьо Ножаров

[CASE ANALYSIS IN ACCORDANCE WITH ART. 173 OF THE CRIMINAL CODE, CONCERNING CRIMES AGAINST WORKS OF SCIENSE – P. 58-70 – Shteryo Nozharov]