ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 2 / 2021

Издаден на 12.06.2021г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ, стр. 1-9, Лалко Дулевски

[ HUMAN CAPITAL AND INVESTMENTS, p.1-9, Lalko Dulevski ]


УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В
ОРГАНИЗАЦИЯТА- ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЛИДЕРСТВОТО,
стр. 10-35, Гълъбин Гълъбов

[ HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT IN ORGANIZATION –
LEADERSHIP CHALLENGES, p.10-35, Galabin Galabov ]


ЕНЕРГИЙНИЯТ ПРЕХОД КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
стр. 36-44, Борислав Арнаудов

[ THE ENERGY TRANSITION AS A FACTOR FOR ECONOMIC GROWTH, p. 36-44,
Borislav Arnaudov ]


КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И КАЧЕСТВО ПРИ ТРАНСПОРТНИТЕ
ПРЕВОЗИ
, стp. 45-53, Севастиян Ставриев

[ COMPETITIVENESS AND QUALITY IN TRANSPORT SERVICES, p. 45-53,
Sevastiyan Stavriev ]


ПОГЛЕД КЪМ СПОСОБИТЕ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ДАНЪЧНИТЕ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
, стр. 54-68, Нина Чилова

[ A REVIEW OF THE METHODS FOR EXTINGUISHMENT OF TAX OBLIGATIONS,
p. 54-68, Nina Chilova ]