ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 1 / 2023

Издаден на 4.04.2023г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПАЗАРНИТЕ ДЕФЕКТИ В СПОДЕЛЕНАТА ИКОНОМИКА, стр.01-24, Даниела Пенковa

[ MARKET FAILURES IN THE SHARING ECONOMY, р. 01-24, Daniela Penkova ]


ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ПОД НАТИСКА НА КРИЗИТЕ ОТ ЗДРАВЕН И ВОЕНЕН ХАРАКТЕР – ОВЛАДЯВАНЕ НА ЕКЗОГЕННИТЕ ШОКОВЕ , стp.25-35, Щерьо Ножаров ; Петя Коралова – Ножарова

[ ECONOMIC POLICY UNDER THE HEALTH AND MILITARY CRISES’ PRESSURE – MASTERING THE EXOGENIC SHOCKS , р. 25-35, Shteryo Nozharov , Petya Koralova – Nozharova ]


ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО – ОСНОВА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНДУСТРИЯ 4.0 В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ФИРМИ, стр. 36-42, Вяра Милушева

[ KNOWLEDGE ECONOMY – A BASIS FOR IMPLEMENTING INDUSTRY 4.0 AT INDUSTRIAL COMPANIES , p. 36-42, Vyara Milusheva ]


РАЖДАЕМОСТТА В СТРАНИТЕ ОТ ЕС – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ, cтp.43-72, Десислава Колева-Стефанова

[ BIRTH RATE IN EU COUNTRIES – CHALLENGES AND PERSPECTIVES , р.43-72, Desislava Koleva-Stefanova ]


СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ НА ОСНОВАТА НА ИЗМЕРИМИ ИНДИКАТОРИ, стр. 73-85, Десислава Янева , Васил Киров

[ SOCIAL DIALOGUE BASED ON MEASUREABLE INDICATORS , p. 73-85 Desislava Yaneva , Vasil Kirov ]