ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 2 / 2019

Издаден на 27.12.2019г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРУДЪТ В СЕКТОР „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“ СПЕЦИФИКИ, ОСОБЕНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – стр. 1 – 23,  Валери Апостолов

[ LABOR IN THE HIGHER EDUCATION SECTOR SPECIFICATIONS, FEATURES, CHALLENGES p. 1– 23, Valeri Apostolov]


ЗА НАУЧНАТА ЕТИКА ПРИ СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО – стр. 24 -39, Нина Дебрюне

[ ON SCHOLARLY ETHICS IN CULTURAL HERITAGE SOCIALIZATION – p. 24– 39, Nina Debruyne]


ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ стр. 40 – 55, Десислава Колева-Стефанова

[ STATE OF HEALTH OF THE POPULATION IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION p. 40 – 55, Desislava Koleva-Stefanova ]


ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА – стр. 56 – 64, Миглена Молхова-Владова

[ INTERNATIONALIZATION OF ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION – p. 56– 64, Miglena Molhova-Vladova ]


ПРИЛОЖНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ЛИДЕРСТВО НА МАРКЕТИНГА – стр. 65– 79, Николай Щерев

[ APPLIED REQUIREMENTS TO THE HUMAN CAPITAL IN THE CREATION OF MARKETING LEADERSHIP p. 65– 79, Nikolay Shterev ]