ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 4 / 2022

Издаден на 22.12.2022г.

СЪДЪРЖАНИЕ

РОЛЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ, стр.01-13, Галина Димитрова

[ THE ROLE OF INSURANCE BROKERS ON THE INSURANCE MARKET IN BULGARIA р. 01-13, Galina Dimitrova ]


ЗА НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, стp.14-21, Даниела Цветкова

[ FOR SOME TRENDS IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, р. 14-21, Daniela Tzvetkova ]


COVID-19 КАТО ФАКТОР ВЪРХУ ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА, стр. 22-41, Ани Димитрова

[ COVID-19 AS A FACTOR ON THE DIGITALIZATION OF THE LABOR MARKET, p. 22-41, Ani Dimitrova ]


ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ В ГРАДСКА СРЕДА, стр. 42-68, Илия Гътовски , Надежда Милушева

[ IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON PUBLIC PASSENGER TRANSPORT IN URBAN ENVIRONMENTS, р.42-68, Ilia Gutovski , Nadezhda Milusheva ]


ПРЕВЕНЦИЯ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО, стр. 69-78, Стефка Василева

[ PREVENTION AND PROMOTION OF MENTAL HEALTH IN THE WORKPLACE, p. 69-78, Stefka Vasileva ]