ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 4 / 2021

Издаден на 17.12.2021г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИМЕРИ ЗА ФИНАНСОВО – МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ, ПОЛЗВАНИ В ПРАКТИКАТА, стр. 1-08, Орлин Колев

[ EXAMPLES OF FINANCIAL – MATHEMATICAL MODELS USED IN PRACTICE, p.1-08, Kolev Orlin ]


ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТАКСА ТЕЛЕВИЗИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ТЕЛЕВИЗИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, стр. 09-18, Димитър Колев, Иван Пенков

[ INTRODUCTION OF TV LICENSE AS A FACTOR FOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF NATIONAL TELEVISION OF THE REPUBLIC OF BULGARIA, p.09-18, Dimitar Kolev, Ivan Penkov ]


ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, КАТО ФАКТОР ЗА СЪВМЕСТЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, стр. 19-30, Мария Манчева

[ CARING FOR CHILDREN IN EARLY CHILDHOOD AS A FACTOR FOR RECONCILING OF WORK AND PRIVATE LIFE, p. 19-30, Maria Mancheva ]


ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО НАСЛЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, стp. 31-45, Десислава Колева-Стефанова

[ THE DIGITAL TECHNOLOGIES AND CHALLENGES OF THE EUROPEAN UNION’S POPULATION, p.31-45, Desislava Koleva-Stefanova ]


ТЕХНОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ФИРМА, стр. 46-54, Вяра Милушева

[ WORKFLOW FOR EVALUATING INDUSTRIAL COMPANIES COMPETITIVENESS, p. 46-54, Vyara Milusheva ]