ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 1 / 2024

Издаден на 31.03.2024г.

СЪДЪРЖАНИЕ

БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЦЕЛ 1 ОТ ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 2030, стр. 01-19, Десислава Колева-Стефанова

[ POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN BULGARIA IN THE CONTEXT OF GOAL 1 OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 2030, р. 01-19, Desislava Koleva-Stefanova ]


СРАВНИТЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКАТА НА ДЪРЖАВАТА С БИЗНЕСА В ИКОНОМИКИТЕ НА ТУРЦИЯ, УНГАРИЯ И БЪЛГАРИЯ, стр. 20-46, Данко Тонев

[ A COMPARATIVE STUDY OF THE STATE-BUSINESS RELATIONSHIP IN THE ECONOMIES OF TURKEY, HUNGARY AND BULGARIA, р. 20-46, Danko Tonev ]


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРА НА ТРУДА В БЪЛГАРИЯ С НАВЛИЗАНЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ, стр. 47-55, Зорница Русинова

[ THE CHALLENGES ON THE LABOUR MARKET IN BULGARIA DUE TO ARTIFICIAL INTELIGANCE, p. 47-55, Zornitsa Roussinova ]


ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ СПРЯМО ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ПОТЕНЦИАЛА НА РАБОТНАТА СИЛА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ, стр. 56-81, Десислава Янева

[ PUBLIC ATTITUDES TOWARDS THE FACTORS AFFECTING THE POTENTIAL OF THE WORKFORCE AND THE EFFICIENCY OF THE SOCIAL DIALOGUE IN BULGARIA, p. 56-81 Desislava Yaneva ]


ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДКРЕПЯЩИ АРТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. МОДЕЛИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ЕФЕКТИВНОСТ, ПРИНОСИ, стр. 82-98, Андриан Стойков

[ ORGANIZATIONS SUPPORTING ART ENTREPRENEURSHIP. MODELS OF INTERACTION, EFFECTIVENESS, CONTRIBUTIONS, p. 82-98, Andrian Stoykov ]