ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 4 / 2023

Издаден на 29.12.2023г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРУДОВА ЕКСПЛАОТАЦИЯ – ПРЕДПОСТАВКИ И ПРОЯВЛЕНИЯ, стр. 01-19, Мария Велизарова

[ LABOUR EXPLOITATION – PRECONDITIONS AND MANIFESTATIONS, p. 01-19, Maria Velizarova ]


ПРАКТИЧЕСКА ПРИЛОЖИМОСТ НА МИКРО- И МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ КОНЦЕПЦИИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВО МОДЕЛИРАНЕ, стр. 20-33, Божидар Радков

[ PRACTICAL APPLICABILITY OF MICRO- AND MACROECONOMIC CONCEPTS THROUGH FINANCIAL MODELLING, p. 20-33, Bozhidar Radkov ]


СЪЩНОСТ И ЕТАПИ НА РЕИНЖЕНЕРИНГ ПРИ БАНКОВИЯ СЕКТОР В КОНТЕКСТА НА «ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО», стр. 34-40, Петя Славова

[ ESSENCE AND STAGES OF REENGINEERING IN THE BANKING SECTOR IN THE CONTEXT OF THE „KNOWLEDGE ECONOMY“, p. 34-40, Petya Slavova ]


ЕКСПОРТЕН ПОТЕНЦИАЛ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, стр. 41-56, Наталия Сосницка

[ EXPORT POTENTIAL AND EXPORT COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, p. 41-56, Natalia Sosnytska ]


КОНЦЕПЦИЯТА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ПОЯВА И ЕВОЛЮЦИЯ, стр. 57-67, Кремена Шутилова-Йочколовска

[ THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT–EMERGENCE AND EVOLUTION, p. 57-67, Kremena Choutilova-Yochkolovska ]