ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 3 / 2022

Издаден на 22.09.2022г.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЗАЕТОСТТА НА ЖЕНИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА, стр.01-10, Мария Манчева

[ CURRENT CHALLENGES FOR WOMEN’S EMPLOYMENT ON THE LABOR MARKET, р. 01-10, Maria Mancheva ]


ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ПО РЕДА НА АПК НА АКТОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА ЗА НОМИНИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СД НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ СПОРЕД СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА, стp.11-21, Росица Рогова

[ ABOUT POSSIBILITY OF JUDICIAL CONTROL UNDER THE PROCEDURE OF THE APC OF THE ACTS OF THE COMMISSION FOR NOMINATING MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDICAL INSTITUTIONS ACCORDING TO JUDICIAL PRACTICE, р. 11-21, Rositsa Rogova ]


Е-ОСИГУРЯВАНЕ – НОВИ ХОРИЗОНТИ ПРЕД ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, стр. 22-39, Ралица Пандурска

[ E-SOCIAL SECURITY – NEW HORIZONS FOR THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL SOCIAL SECURITY INSTITUTE, p. 22-39, Ralitza Pandurska ]


ЗАРЯДНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСАПЕКТИВИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА Й, cтp.40-52, Борислав Арнаудов

[ CHARGING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC VEHICLE – OPPORTUNITIES AND PERSPECTIVES IN CONSTRUCTION AND OPERATION, р.40-52, Borislav Arnaudov ]


ФЕЙСБУК КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ИЗМЕРВАНИЯ (НА ПРИМЕРА НА КРЕДИТНИ НЕБАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ, стр. 53-60, Иван Петков

[ FACEBOOK USAGE FOR MARKETING MESUREMENTS (BY THE EXAMPLE OF NON-BANKING PERSONAL CREDIT PROVIDERS IN BULGARIA), p. 53-60 Ivan Petkov ]