ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ
И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ
бр. 1 / 2021

Издаден на 14.03.2021г.

СЪДЪРЖАНИЕ

ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ, стр. 1-29, Валери Апостолов

[ REMUNERATION IN COLLECTIVE LABOUR AGREEMENTS, p.1-29, Valeri Apostolov ]


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР
, стр. 30-42, Славчо Златков

[ THE CHALLENGES OF INTERNAL AUDIT IN THE PUBLIC SECTOR, p.30-42, Slavcho Zlatkov ]


“ТЪНКАТА ЧЕРВЕНА ЛИНИЯ” ПРИ ПРЕГОВОРИТЕ, стр. 43-55, Надя Гилина

[ THE „THIN RED LINE“ IN THE NEGOTIATIONS, p. 43-55, Nadya Gilina ]


НЯКОИ МОМЕНТИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ЧЛ. 15, АЛ. 3 МСИДДО, стp. 56-68, Стойчо Дулевски

[ SOME ASPECTS REGARDING THE APPLICATION OF ART. 15, PARA 3 OECD-MC, p. 56-68, Stoycho Dulevski ]


МЕТОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ, стр. 69-84, Ивайло Б. Иванов

[ CONFLICTS MANAGEMENT AND CONFLICT RESOLUTION METHODS IN ORGANIZATIONS, p. 69-84, Ivaylo B. Ivanov ]