„Ножаров, Щ. (2019). Влияние на принципа на ‘академичната автономия’ при оспорване по съдебен ред на актовете на органите по Закона за развитие на академичния състав в Република България, сп.Наука, бр.1, стр.44-52

Изясняване характера на правилниците уреждащи заемане на академични длъжности във висшите училища, които са издадени при законовата делегация на ЗРАСРБ-имат

Прочетете повече

В 44-то Народно събрание постъпи за разглеждане Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Становище от Синдикат „Висше образование“-КТ „ПОДКРЕПА“ относно: внесен в Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Прочетете повече

ВАЛЕРИ АПОСТОЛОВ – Председател на Синдикат „Висше Образование“ към КТ „Подкрепа“

Конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ и Председател на Синдикат „Висше образование“ към КТ „Подкрепа“. Магистър по икономика и организация на

Прочетете повече